ปฎิทินนักลงทุน
  • วันที่
  • กิจกรรม
  • รายละเอียด
  • 12 พฤศจิกายน 2567
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2567
  • 13 สิงหาคม 2567
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
  • 15 พฤษภาคม 2567
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
  • 29 มีนาคม 2567
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 21 กุมภาพันธ์ 2567
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
  • 15 สิงหาคม 2566
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
  • 15 พฤษภาคม 2566
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
  • 31 มีนาคม 2566
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 21 กุมภาพันธ์ 2566
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
  • 09 พฤศจิกายน 2565
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
  • 08 พฤศจิกายน 2565
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 09 สิงหาคม 2565
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
  • 13 พฤษภาคม 2565
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
  • 31 มีนาคม 2565
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
  • 22 กุมภาพันธ์ 2565
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
  • 24 ธันวาคม 2564
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
  • 09 พฤศจิกายน 2564
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
  • 24 กันยายน 2564
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
  • 16 สิงหาคม 2564
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
  • 25 มิถุนายน 2564
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564
  • 14 มิถุนายน 2564
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 11 พฤษภาคม 2564
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564
  • 31 มีนาคม 2564
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 26 มีนาคม 2564
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2563
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563
  • 25 ธันวาคม 2563
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563
  • 11 พฤศจิกายน 2563
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563
  • 25 กันยายน 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563
  • 11 สิงหาคม 2563
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
  • 26 มิถุนายน 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563
  • 12 พฤษภาคม 2563
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563
  • 27 มีนาคม 2563
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • 20 มีนาคม 2563
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2562
  • 11 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันพบปะนักลงทุน
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2562
  • 26 มกราคม 2564
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 20 ธันวาคม 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562
  • 06 พฤศจิกายน 2562
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 20 กันยายน 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562
  • 21 มิถุนายน 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562
  • 13 พฤษภาคม 2562
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 27 มีนาคม 2562
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 22 มีนาคม 2562
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2561
  • 12 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 21 ธันวาคม 2561
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561
  • 10 พฤศจิกายน 2561
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • 06 พฤศจิกายน 2561
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 21 กันยายน 2561
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2561
  • 07 สิงหาคม 2561
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 26 มิถุนายน 2561
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561
  • 08 พฤษภาคม 2561
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 30 มีนาคม 2561
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 23 มีนาคม 2561
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2560
  • 17 กุมภาพันธ์ 2561
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 15 ธันวาคม 2560
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 605
  • 11 พฤศจิกายน 2560
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 6 พฤศจิกายน 2560
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 27 กันยายน 2560
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 13.30 - 14.30 น.
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 7 ห้อง 705
  • 18 สิงหาคม 2560
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท
  • 11 สิงหาคม 2560
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 7 สิงหาคม 2560
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 23 มิถุนายน 2560
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 605
  • 20 พฤษภาคม 2560
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 15 พฤษภาคม 2560
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 13.00 - 14.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 30 มีนาคม 2560
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 21 มีนาคม 2560
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 605
  • 22 กุมภาพันธ์ 2560
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท
  • 18 กุมภาพันธ์ 2560
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 14 กุมภาพันธ์ 2560
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 16 ธันวาคม 2559
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 12 พฤศจิกายน 2559
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 07 พฤศจิกายน 2559
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 30 กันยายน 2559
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 706 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 20 สิงหาคม 2559
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 18 สิงหาคม 2559
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.50 บาท
  • 08 สิงหาคม 2559
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 07 กรกฎาคม 2559
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 14.00 - 15.00 น.
   ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ห้องประชุมอยู่ระหว่างการจอง)
   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 14 พฤษภาคม 2559
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 12 พฤษภาคม 2559
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 01 เมษายน 2559
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 20 กุมภาพันธ์ 2559
  • เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  • เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • 18 กุมภาพันธ์ 2559
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท
  • 15 กุมภาพันธ์ 2559
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 23 ธันวาคม 2558
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
   (ยกเลิก analyst meeting วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ต้องขออภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย)
  • 09 พฤศจิกายน 2558
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 30 กันยายน 2558
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2558 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
   คลิกเพื่อดูรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม
  • 20 สิงหาคม 2558
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.50 บาท
  • 10 สิงหาคม 2558
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 30 มิถุนายน 2558
  • การประชุมนักวิเคราะห์
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2558 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
   คลิกเพื่อดูรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม
  • 11 พฤษภาคม 2558
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 27 มีนาคม 2558
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 15.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 23 กุมภาพันธ์ 2558
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 9.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 19 กุมภาพันธ์ 2558
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.36 บาท
  • 10 พฤศจิกายน 2557
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2557 เวลา 10.10 - 11.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 18 สิงหาคม 2557
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.30 บาท
  • 04 สิงหาคม 2557
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2557 เวลา 10.10 - 11.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 06 พฤษภาคม 2557
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2557 เวลา 09.00 - 10.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 03 เมษายน 2557
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 24 กุมภาพันธ์ 2557
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท
  • 17 กุมภาพันธ์ 2557
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2556 เวลา 10.10 - 11.00 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 04 พฤศจิกายน 2556
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2556 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 19 สิงหาคม 2556
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.60 บาท
  • 05 สิงหาคม 2556
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2556 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 07 พฤษภาคม 2556
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2556 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 03 เมษายน 2556
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
   บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • 18 กุมภาพันธ์ 2556
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.60 บาท
  • 18 กุมภาพันธ์ 2556
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2555 เวลา 10.45 - 12.15 น.
   ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 05 พฤศจิกายน 2555
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2555 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 08 สิงหาคม 2555
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 1.00 บาท
  • 06 สิงหาคม 2555
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2555 เวลา 10.45 - 12.15 น.
   ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 08 พฤษภาคม 2555
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2555 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 03 เมษายน 2555
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ
  • 14 มีนาคม 2555
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.60 บาท
  • 20 กุมภาพันธ์ 2555
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2554 เวลา 10.45 - 12.15 น.
   ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 07 พฤศจิกายน 2554
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2554 เวลา 9.00 - 10.30 น.
   ณ ห้อง 1101
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 08 สิงหาคม 2554
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2554 เวลา 10.45 - 12.15 น.
   ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 09 พฤษภาคม 2554
  • วันพบปะนักลงทุน
  • วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2554 เวลา 09.00 - 10.:30 น.
   ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 01 เมษายน 2554
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3
   โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ
  • 11 มีนาคม 2554
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.35 บาท
  • 09 สิงหาคม 2553
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.65 บาท
  • 10 มีนาคม 2553
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.30 บาท
  • 11 สิงหาคม 2552
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท
  • 03 เมษายน 2552
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น.
   ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 103/25-34 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • 11 มีนาคม 2552
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.15 บาท
  • 13 สิงหาคม 2551
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.30 บาท
  • 04 เมษายน 2551
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น
  • งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 13.00 น.ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 103/25-34 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • 11 มีนาคม 2551
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.25 บาท
  • 10 สิงหาคม 2550
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.30 บาท
  • 12 มีนาคม 2550
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.25 บาท
  • 09 สิงหาคม 2549
  • วันปิดสมุดทะเบียน
  • จ่ายเงินปันผล 0.20 บาท
  •  
  • งบการเงินไตรมาส 1
  • เดือนเมษายน
  •  
  • งบการเงินไตรมาส 2
  • เดือนกรกฏาคม
  •  
  • งบการเงินไตรมาส 3
  • เดือนตุลาคม
  •  
  • งบการเงินประจำปี
  • เดือนมกราคม
  • ช่วงเวลาไม่รับนัด หรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ (Silent Period)
   (ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินและไปแถลงผลงานในวัน Oppday)