ผู้เข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

No. Company Email Address
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณเธียร ศุกลรัตนเมธี
thien@tisco.co.th
2. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.
คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์
 
3. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณวรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์
worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
4. นักลงทุน
คุณขวัญชัย   มหิธิธรรมทร 
 
5. นักลงทุน
คุณณัฐพล   มหิธิธรรมทร