ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ทะเบียนเลขที่ 0107547000371 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า SNC เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2537 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2547

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำความเย็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 362,220,339 บาท โดยมีบริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333/3 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-2108-0370-76 โทรสาร 0-2108-0367-8 โฮมเพจบริษัท www.sncformer.com

ที่ตั้งสาขา 2


ที่อยู่ :128/888 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2763-8961-3
โทรสาร : 0-2763-8964

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งเเต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายเเล้ว
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อยที่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด
88/9, 88/18-20 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 1,220 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 122,000,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
99.99%
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
333/6 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-64
โทรสาร 0-2108-0367
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ
 • 30 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
99.99%
บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด
333/4 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-72
โทรสาร 0-2108-0377
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
 • 70 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
99.99%
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด
333/5 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-64 ต่อ 300
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานพาหนะ
 • 30 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
99.99%
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
88/11,88/21-24,88/88-89,88/98-99,88/888 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0-3802-6750-8
โทรสาร 0-3802-6759
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยและรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำความเย็น
 • 1,934,757,500 บาท
 • หุ้นสามัญ 29,765,500 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 65 บาท
99.99%
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ผลิตฮีตปัมพ์สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน
 • 45 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 450,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
74%
บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จํากัด
333/3 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-72
โทรสาร 0-2108-0377
ลงทุนในบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
 • 250 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
65%
บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
88/18,88/21 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
 • 20 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
99.99%
บริษัท เมอร์คิวรี่ ทรานส์ฟอร์ม จำกัด
88/888 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
 • 450 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 4,500,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
99.99%
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พัฒนาแผ่นดินทอง จำกัด
88/88 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • 94 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 940,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
99.99%
บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด
88/99 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • 1,700 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
99.99%
บริษัท 99 อินดัสเทรียล โซลูชั่นส์ จำกัด
88/99 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ให้บริการออกแบบ ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • 1 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
99.99%
บริษัท ดิมีเทอร์ โคออพเปอเรชั่น จำกัด
88/88 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ส่งออก ทุเรียน ผัก ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
 • 1 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
99.98%
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด
333/3 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-3802-6750
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลขยะ
 • 150 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
65%
บริษัทร่วม
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด
88/9,88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3889-3620-27
โทรสาร 0-3889-3619
ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อน
 • 105 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญ 1,050,000 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท
26%

ข้อมูลอ้างอิงบุคคลอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9992

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้ แขวงยานนาวากรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222