ข้อมูลงานนักลงทุนสัมพันธ์
วัตถุประสงค์งานนักลงทุนสัมพันธ์

งานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ความถูกต้องทันต่อเวลา การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผน การดำเนินธุรกิจในอนาคต และเป็นการสร้างมูลค้าเพิ่มให้แก่บริษัทได้

ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • กรรมการบริหาร
  1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการบริหาร
  3. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการบริหาร
  4. นายสุรชัย ชัยณรงค์ กรรมการบริหาร
  5. นายรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการบริหาร
 • Spokesperson
  1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
  2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ
  3. นายรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO)
 • IR contact
  1. นายรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน rattapoom@sncformer.com
  2. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร sineenart@sncformer.com
 • ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
  1. นายรัฐภูมิ นันทปถวี ประธาน IR
  2. นางสาวเยาวลักษณ์ บานเย็นงาม กรรมการ
  3. นางสาวศญาวี ศรีปัญญา กรรมการ
  4. นางสาวอัญชลี ธัญญปกรณ์พันธ์ กรรมการ
  5. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เลขานุการ
บทบาทหน้าที่
 • คณะกรรมการ
  • อนุมัติหรือให้แนวทางในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
  • ให้คำแนะนำหรือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้าน IR ของบริษัท
  • ติดตามหรือร่วมพิจารณาความเห็น (Feedback) ที่ได้จากการดำเนินงานด้าน IR
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • มีส่วนร่วมผลักดันให้กิจกรรม IR เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • ร่วมพิจารณาเนื้อหาของข้อมูลที่จะเปิดเผยให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • เข้าร่วมในกิจกรรมด้าน IR เช่น Analyst Meeting และ Roadshow
 • ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีการเงิน
  • สนับสนุนในการให้ข้อมูลทางการเงินให้แก่งานนักลงทุนสัมพันธ์
  • ร่วมพิจารณาเนื้อหาของข้อมูลที่จะเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • เข้าร่วมในกิจกรรมด้าน IR เช่น Analyst Meeting และ Roadshow
 • IR Contacts
  • เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้น กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  • สะท้อนข้อคิดเห็น คำแนะนำ จากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้น ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  • ดูแลนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้น
 • Spokesman
  • สื่อสารและชี้แจงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัท
  • สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี เพื่อภาพลักษณ์องค์กร
  • ป้องกันและรักษาชื่อเสียง ตลอดจนแก้ไขความเข้าใจผิด ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท
แผนงานประจำปี
 • แผนงานประจำปี 2566
  ปี 2566
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation BoD 16 11 10 9
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation Opp Day 20 14 14 13
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 16 11 10 9
  BoD และแจ้งข่าวตลาด 17 31 12 11 10
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-20 1-30 1-14 1-31 1-14 1-31 1-13
  Opp Day 21 15 15 14
  Analyst Meeting 21 15 15 14
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feedback 21 15 15 14
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหาร 31 29 31 31
  "วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  (รายงานการกระจายหุ้น)"
  17 8
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 31
  การส่งรายงานประจำปี One report 1
  การประชุมผู้ถือหุ้น 31
  อบรมหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานของนักลงทุนสัมพันธ์ 9
  การเข้าอบรมสัมมนา ด้านอื่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน
 • แผนงานประจำปี 2565
  ปี 2565
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 1-5 2-6 25-30   26-31  
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 1-5 2-6 25-30   26-31  
  BoD และแจ้งข่าวตลาด 17   11   5   4  
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-21 1-30 1-12 1-31 1-8 1-31 1-7
  Opp Day 22 13 9 8
  Analyst Meeting 22 13 9 8
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feedback 22 13 9 8
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow                
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหาร 31   30   30   31  
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  (รายงานการกระจายหุ้น)
  23 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards     1-15    
  การส่งรายงานประจำปี One report   1      
  การประชุมผู้ถือหุ้น 31  
  อบรมหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานของนักลงทุนสัมพันธ์  
  การเข้าอบรมสัมมนา ด้านอื่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน  
 • แผนงานประจำปี 2564
  ปี 2564
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์   3     6     5     3  
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website   3     6     5     3  
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting     26     25     24     24
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-5   1-30 1-7   1-31 1-5   1-31 1-4  
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day   9     11     10     9  
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation   8     10     9     8  
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A   8     10     9     8  
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feedback   9,13 21   11,15 20   10,14 19   9,13 19
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow                        
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit   13     15     14     13  
  การเข้าอบรมสัมมนา                        
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหาร 21     22     22     18    
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น   20     20     20     20  
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards           21            
  การส่งรายงานประจำปี     10                  
  การประชุมผู้ถือหุ้น     26                  
  การส่งรายงาน 56-1     10                  
  IR Coaching Program                        
 • แผนงานประจำปี 2563
  ปี 2563
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 5 7 5 4
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 5 7 5 4
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting 20 26 25 25
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-5 1-30 1-7 1-31 1-5 1-31 1-4
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 11 12 11 10
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 10 11 10 9
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 10 11 10 9
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feedback 11,15 22 12,16 21 11,15 20 10,14 20
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 15 16 15 14
  การเข้าอบรมสัมมนา
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหาร 23 23 23 22
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 20 20 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 22
  การส่งรายงานประจำปี 10
  การประชุมผู้ถือหุ้น 27
  การส่งรายงาน 56-1 10
  IR Coaching Program
 • แผนงานประจำปี 2562
  ปี 2562
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 6 7 5 4
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 6 7 5 4
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting 22 21 20 20
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-6 1-30 1-7 1-31 1-5 1-31 1-4
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 12 13 6 6
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 12 7 6 5
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 12 7 6 5
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feed Back 12,16 22 7,19 21 7,11 20 6,10 20
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 16 17 10 9
  การเข้าอบรมสัมมนา
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร 24 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 20 20 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 22
  การส่งรายงานประจำปี 10
  การประชุมผู้ถือหุ้น 27
  การส่งรายงาน 56-1 10
 • แผนงานประจำปี 2561
  ปี 2561
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 7 2 1 31
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 7 2 1 31
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting 21 22 21 21
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-14 1-30 1-8 1-31 1-7 1-31 1-6
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 12 8 7 6
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 12 8 7 6
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 12 8 7 6
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feed Back 14,19 21,28 8,14 22 7,10 21 6,10 21
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 17 19 11 10
  การเข้าอบรมสัมมนา
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร 22 21 20 20
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 20 20 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 23
  การส่งรายงานประจำปี 10
  การประชุมผู้ถือหุ้น 30
  การส่งรายงาน 56-1 10
 • แผนงานประจำปี 2560
  ปี 2560
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 7 3 2 1
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 7 3 2 1
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting 21 23 29 15
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-14 1-30 1-8 1-31 1-7 1-31 1-6
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 14 8 7 6
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 14 8 7 6
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 14 8 7 6
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feed Back 14,18 21,30 8,13 23 7,11 29 6,11 16
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 18 13 11 11
  การเข้าอบรมสัมมนา
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร 22 20 18 22 20 24 21 19 16 21
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 20 20 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 23
  การส่งรายงานประจำปี 10
  การประชุมผู้ถือหุ้น 30
  การส่งรายงาน 56-1 10
 • แผนงานประจำปี 2559
  ปี 2559
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 4 5 4 6
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 4 5 4 6
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting 15 30 30 16
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-10 1-30 1-10 1-30 1-9 1-31 1-8
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 15 9 15 7
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 11 9 15 7
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 11 9 15 7
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feed Back 15,20 15 1 9,14 30 15,20 30 10 7,12 16
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 20 14 20 12
  การเข้าอบรมสัมมนา 23,29 23 15 15
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร 22 18 17 21 19 16 14 18 15 20 17 14
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 20 20 20
  ส่งแบบสอบถาม IR Awards 31
  การส่งรายงานประจำปี 10
  การประชุมผู้ถือหุ้น 1
  การส่งรายงาน 56-1 10
 • แผนงานประจำปี 2558
  ปี 2558
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ 4 7 6 6
  การรายงานข้อมูลงบการเงินผ่าน Website 4 7 6 6
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Analyst Meeting - 30 30 23
  งวดเวลาไม่ให้ข่าว Silent Period 1-31 1-15 1-30 1-10 1-31 1-9 1-31 1-8
  การพบปะนักวิเคราะห์นักลงทุน Opp Day 16 11 10 9
  ข้อมูลนำเสนอ Presentation 16 11 10 9
  บทวิเคราะห์ของผู้บริหาร MD&A 16 11 10 9
  การรวบรวมข้อเสนอแนะ Feed Back 16 27 11,15 10 9
  การเดินทางไปพบนักลงทุน Roadshow
  การเข้าเยี่ยมชมกิจการ Site Visit 15 13
  การเข้าอบรมสัมมนา - - - - -
  ประชุม IR และนำเสนอข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร 17 16 20 18
  วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 29
  การส่งรายงานประจำปี 20
  การประชุมผู้ถือหุ้น 27
  การส่งรายงาน 56-1 31
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจน
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจน ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหาร
 2. Spokesperson
 3. IR contact
 4. ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาต
ช่วงเวลาไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์
ช่วงเวลา 30 วัน หลังวันสิ้นงวดบัญชี คือ เดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. จนกว่า จะเผยแพร่งบการเงิน และ ไปแถลงผลงานในวัน opp day

งบประมาณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ งบประมาณสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ IR webpage เพื่อให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
 1. ได้รับรางวัล Best IR awards
 2. อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่า 1 ล้านหุ้นต่อวัน
 3. Free float มากกว่า 40%
 4. จำนวนบทวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับต่อปี
 5. ราคาเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน