Investor Kits

เอกสารสำหรับปี 2561 2560 2559
รายงานประจำปี AR  2561 AR  2560 AR  2559
แบบฟอร์ม 56-1 56-1/ 2560 56-1/ 2559
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 Q4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB