Investor Kits

เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี AR  2563 AR  2562
แบบฟอร์ม 56-1 56-1/ 2562
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB