Investor Kits

เอกสารสำหรับปี 2562 2561 2560
รายงานประจำปี AR  2561 AR  2560
แบบฟอร์ม 56-1 56-1/ 2561 56-1/ 2560
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB