ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/02/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,576
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 60.13
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/08/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,847
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.46
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,342,536 6.03
3. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 13,600,000 4.73
4. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 12,060,522 4.19
5. น.ส.สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 8,011,500 2.78
6. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
7. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 4,001,400 1.39
8. นายสกล งามเลิศชัย 2,577,000 0.90
9. นายวินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.69
10. น.ส.อรอุบล ชมเดช 2,000,000 0.69
11. กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล 1,811,500 0.63
12. MR.KENJI KODAMA 1,768,511 0.61
13. นายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข 1,700,000 0.59
14. นางอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 1,698,300 0.59
15. นางจินตนา กิตติภูมิชัย 1,653,900 0.57
16. น.ส.จารุณี รำเพยพงศ์ 1,439,000 0.50