ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,728
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 65.66
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,977
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.21
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 25.12
2. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 17,250,000 4.76
3. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,653,112 4.60
4. นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 12,590,300 3.48
5. น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 10,890,000 3.01
6. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,050,886 2.77
7. นาง จงพิศ กิจธนามงคลชัย 7,640,000 2.11
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,630,460 1.83
9. นาย พีรนาถ โชควัฒนา 5,273,600 1.46
10. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.11