ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,084
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.82
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/08/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,740
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.46
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,586,622 5.76
3. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 14,300,000 4.97
4. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,026,000 3.48
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,960,033 2.07
6. นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 5,619,800 1.95
7. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.4
8. นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 3,378,200 1.17
9. นาย KACHEN BENJAKUL 3,024,800 1.05
10. นาย สกล งามเลิศชัย 2,500,000 0.87