ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/02/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,576
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 60.13
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/02/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,073
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.46
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
2. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 13,020,000 4.52
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,366,154 4.30
4. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 12,060,522 4.19
5. น.ส.สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 8,373,700 2.91
6. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 4,533,100 1.58
7. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
8. DBS BANK LTD 2,964,300 1.03
9. นายสกล งามเลิศชัย 2,577,000 0.90
10. นายวินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.69
11. น.ส.อรอุบล ชมเดช 2,000,000 0.69
12. MR.KENJI KODAMA 1,768,511 0.61
13. นายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข 1,700,000 0.59
14. นางอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 1,698,300 0.59
15. นางจินตนา กิตติภูมิชัย 1,653,900 0.57
16. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 1,650,000 0.57
17. กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล 1,571,900 0.55
18. น.ส.จารุณี รำเพยพงศ์ 1,439,000 0.50