ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
13 พ.ค. 2563| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2563| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พ.ค. 2563| แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
13 พ.ค. 2563| สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
27 มี.ค. 2563| มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2563| แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
05 มี.ค. 2563| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2563
05 มี.ค. 2563| บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2563
17 ก.พ. 2563| พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 26/2563
17 ก.พ. 2563| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
17 ก.พ. 2563| งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2563| สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
16 ธ.ค. 2562| แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
02 ธ.ค. 2562| ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2563
20 พ.ย. 2562| การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
01 พ.ย. 2562| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
01 พ.ย. 2562| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2562| สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
16 ก.ย. 2562| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
05 ส.ค. 2562| แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล