ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
01 พ.ย. 2562| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
01 พ.ย. 2562| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2562| สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
16 ก.ย. 2562| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
05 ส.ค. 2562| แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
05 ส.ค. 2562| สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
05 ส.ค. 2562| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
05 ส.ค. 2562| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562| การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บางส่วน)
07 พ.ค. 2562| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2562| แจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
07 พ.ค. 2562| ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
07 พ.ค. 2562| สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
03 เม.ย. 2562| รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อาคารและโรงงานแหลมฉบัง
28 มี.ค. 2562| มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2562| การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05 มี.ค. 2562| บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562
26 ก.พ. 2562| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562
07 ก.พ. 2562| งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
07 ก.พ. 2562| พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 25/2562