ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
07 ม.ค. 2565| รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
20 ธ.ค. 2564| แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 ธ.ค. 2564| แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 ธ.ค. 2564| ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2565
05 พ.ย. 2564| แจ้งกรรมการลาออก
05 พ.ย. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05 พ.ย. 2564| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2564| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13 ก.ย. 2564| แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 ส.ค. 2564| หุ้นเพิ่มทุนของ SNC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 สิงหาคม 2564
13 ส.ค. 2564| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564| แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป (F53-5)
06 ส.ค. 2564| แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 มิ.ย. 2564| การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มิ.ย. 2564| มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
11 มิ.ย. 2564| การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์