ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
14 พ.ค. 2567| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14 พ.ค. 2567| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2567| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
11 เม.ย. 2567| แจ้งการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567
29 มี.ค. 2567| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567
01 มี.ค. 2567| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567
19 ก.พ. 2567| ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป การขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี กำหนดวัน record date และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567 (แก้ไขครั้งที่ 1)
16 ก.พ. 2567| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567| การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี กำหนดวัน record date และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567
16 ก.พ. 2567| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 2567| งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ม.ค. 2567| แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
23 พ.ย. 2566| ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2567
22 พ.ย. 2566| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13 พ.ย. 2566| วัน เวลา พบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2566
10 พ.ย. 2566| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
10 พ.ย. 2566| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2566| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 ก.ย. 2566| แจ้งการลาออกของกรรมการ
11 ส.ค. 2566| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล