ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
23 มิ.ย. 2564| การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มิ.ย. 2564| มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
11 มิ.ย. 2564| การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์
27 พ.ค. 2564| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
25 พ.ค. 2564| การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 พ.ค. 2564| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (เพิ่ม Template)
24 พ.ค. 2564| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
07 พ.ค. 2564| แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) การยกเลิกโครงการลงทุนเดิม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
07 พ.ค. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
31 มี.ค. 2564| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564
10 มี.ค. 2564| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2564
18 ก.พ. 2564| พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 27/2564
17 ก.พ. 2564| พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 27/2564
17 ก.พ. 2564| งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
17 ก.พ. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
04 ก.พ. 2564| แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 ม.ค. 2564| มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น