ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
06 ม.ค. 2564| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
06 ม.ค. 2564| แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
24 ธ.ค. 2563| ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2564
18 ธ.ค. 2563| แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งคนใหม่ทดแทน
18 ธ.ค. 2563| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขรอบที่1)
17 ธ.ค. 2563| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
06 พ.ย. 2563| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
06 พ.ย. 2563| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2563| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ย. 2563| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
03 ส.ค. 2563| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03 ส.ค. 2563| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
03 ส.ค. 2563| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2563| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2563| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2563| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พ.ค. 2563| แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
13 พ.ค. 2563| สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
27 มี.ค. 2563| มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2563| แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)