ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
13 ก.ย. 2564| แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 ส.ค. 2564| หุ้นเพิ่มทุนของ SNC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 สิงหาคม 2564
13 ส.ค. 2564| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564| แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป (F53-5)
06 ส.ค. 2564| แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 มิ.ย. 2564| การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มิ.ย. 2564| มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
11 มิ.ย. 2564| การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์
27 พ.ค. 2564| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
25 พ.ค. 2564| การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 พ.ค. 2564| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (เพิ่ม Template)
24 พ.ค. 2564| แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
07 พ.ค. 2564| แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) การยกเลิกโครงการลงทุนเดิม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
07 พ.ค. 2564| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
31 มี.ค. 2564| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564