ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
11 ส.ค. 2566| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2566| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2566| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2566| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
12 พ.ค. 2566| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
17 เม.ย. 2566| การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
31 มี.ค. 2566| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566
13 มี.ค. 2566| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566
22 ก.พ. 2566| แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
21 ก.พ. 2566| อนุมัติโครงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1)
17 ก.พ. 2566| งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2566| พิจารณาจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ กำหนดวัน record date และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566
17 ก.พ. 2566| อนุมัติโครงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรม
17 ก.พ. 2566| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2566| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 ม.ค. 2566| ขอแจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
23 ธ.ค. 2565| ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2566
18 พ.ย. 2565| เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท