ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
26 ก.ย. 2565| แจ้งกรรมการลาออก
05 ส.ค. 2565| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
05 ส.ค. 2565| การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
05 ส.ค. 2565| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
05 ส.ค. 2565| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 ก.ค. 2565| รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
11 พ.ค. 2565| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พ.ค. 2565| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 เม.ย. 2565| การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 28 บนเว็บไซต์ของบริษัท
31 มี.ค. 2565| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565
08 มี.ค. 2565| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565
17 ก.พ. 2565| งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2565| พิจารณาจ่ายเงินปันผล จัดสรรหุ้นสามัญคงเหลือแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)และกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 28/2565
17 ก.พ. 2565| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
17 ก.พ. 2565| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
02 ก.พ. 2565| แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
07 ม.ค. 2565| รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
20 ธ.ค. 2564| แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 ธ.ค. 2564| แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก