ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (ครั้ง) 1.2 1.3 1.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (ครั้ง) 0.7 0.9 1.1
อัตราส่วนแสดงการดำเนินงาน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ครั้ง) 9.7 7.7 6.8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37 47 53
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (ครั้ง) 8.4 14.8 19.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43 24 19
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (ครั้ง) 4.6 5 5.1
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 78 73 71
Cash Cycle (วัน) 2 (2) 0.5
อัตราส่วนการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.2 0.6 0.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.1 0.2
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 13.9 35.7 37.7
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.7 9.9 13.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.5 10 6.6
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 2.51 1.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.3 6.7 9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.2 11.3 15.8
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 52.9 33.9 66.8