ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อเรา

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 02-1080360-6โทรสาร : 02-1080367

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

นาย สมชาย งานกิจเจริญลาภ

Somchai-nga@sncformer.com

นาย สุรชัย ชัยณรงค์

surachai@sncformer.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นาย รัฐภูมิ นันทปถวี

rattapoom@sncformer.com

นางสาว สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

sineenart@sncformer.com