ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อเรา

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 02-1080360-6โทรสาร : 02-1080367-8

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

นายสมบุญ เกิดหลิน

somboon@snc-spec.com

นายสมชาย งานกิจเจริญลาภ

Somchai-nga@sncformer.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายสุรพล แย้มเกษม

surapol@sncformer.com

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

rattapoom@sncformer.com