ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 9 บริษัท และบริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท และกิจการที่ควบคุมร่วมกันจำนวน 1 บริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

AUTO = ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ
PART = ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
OEM = ผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
OTHER = การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

กลุ่มบริษัท ประเภทธุรกิจ
AUTO PART OEM OTHER
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC)        
1.1 สาขา 2 (Branch 2)   /   /
1.2 สาขา 4 (Branch 4)     /  
บริษัทย่อยทางตรง        
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)   /    
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL) /      
บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด (IMP)   /    
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD) /      
บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด (TTD)       /
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)   /    
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)       /
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชั่น จำกัด (SFHI)   /    
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด (MSPC)       /
บริษัทย่อยทางอ้อม        
บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด (UMP)   / /  
บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC) / /   /
บริษัทร่วม        
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA)   /    
บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (FUSO)   /    
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA) / /   /

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2558 บริษัทมีรายได้ 8,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ผลกำไรสุทธิ 410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เติบโตครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการลงทุนค่อนข้างมากเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะแผ่น (SSMA) อลูมินัมคอนเดนเซอร์ (SCAN) เครื่องทำน้ำร้อนและชิ้นส่วน (SAWHA และ SAHP) ฉนวน (SFHI) และ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติก (MSPC) ทำให้บริษัทมีสินค้าครบวงจรมากขึ้น