งบการเงิน

2567


งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2567

2566


งบการเงิน

รายปี 2566

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2566

2565


งบการเงิน

รายปี 2565

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2565

2564


งบการเงิน

รายปี 2564

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2564

2563


งบการเงิน

รายปี 2563

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2563

2562


งบการเงิน

รายปี 2562

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2562

2561


งบการเงิน

รายปี 2561

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2561

2560


งบการเงิน

รายปี 2560

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2560

2559


งบการเงิน

รายปี 2559

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2559

2558


งบการเงิน

รายปี 2558

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2558

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2558

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2558

2557


งบการเงิน

รายปี 2557

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2557

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2557

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2557

2556


งบการเงิน

รายปี 2556

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2556

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2556

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2556

2555


งบการเงิน

รายปี 2555

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2555

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2555

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2555

2554


งบการเงิน

รายปี 2554

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2554

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2554

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2554

2553


งบการเงิน

รายปี 2553

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2553

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2553

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2553

2552


งบการเงิน

รายปี 2552

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2552

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2552

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2552

2551


งบการเงิน

รายปี 2551

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2551

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2551

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2551

2550


งบการเงิน

รายปี 2550

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2550

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2550

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2550

2549


งบการเงิน

รายปี 2549

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2549

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2549

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2549