คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2567


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567

2566


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2566

2565


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2565

2564


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2564

2563


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2563

2562


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2562

2561


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2561

2560


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2560

2559


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2559

2558


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2558

2557


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2557

2556


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2556

2555


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2555

2554


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2554

2553


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2553

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2553

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2553