เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องมีคุณสมบัติและมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ดังนี้

 1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

 1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 5. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 6. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
 8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
 3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
 4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
ขั้นตอนการพิจารณา
 1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

  แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการได้ล่วงหน้าทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท ที่ kesarin@sncformer.com หรือ โทรสาร 02-1080367 ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการไปยังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

  เลขานุการบริษัท
  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

 3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ