วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (SNC : SUPERSTORE)

เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องทำความเย็น, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

พันธกิจ

 1. Quality First
  คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก

 2. Differentiation
  สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า

 3. Cost Effectiveness
  สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแข่งขันได้

 4. Quick Response
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

 5. Flexible Manufacturing System
  ปรับระบบการผลิตให้ยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 6. Focus on Products and Stakeholders
  ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

 7. Service Mind
  มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่องการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด