รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 นี้บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยึดถือหลักการบริหารธุรกิจตามแนวทาง (Triple Bottom Line) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในกระบวนการโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นกิจการวิถียั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

SNC จะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืนที่มีความโดดเด่นด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในความเป็นหนึ่งด้านการนำนวัตกรรมการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ปรัชญาในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เพราะเชื่อว่า ทรัพยากร “คน” เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จึงนำวิสัยทัศน์สู่ปรัชญาในการบริหารคน

“SNC พัฒนาคน คนพัฒนาสังคม”

พันธกิจสู่ความยั่งยืน

 • พัฒนาความสามารถพนักงาน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและปัญหาขาดแคลนแรงงาน วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 • ปฎิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมในการทำงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • ร่วมกับสถานศึกษา ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
 • ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 1. นำ Radar Chartมาใช้ในการสะท้อนระดับความสามารถเพื่อวางแผนพัฒนาพนักงาน (Competency management)
 2. กำหนดให้มีการวัด Income : Head ในระดับพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัมนาตนเอง และเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาผลตอบแทน
 3. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน Business Unit และพัฒนาให้พนักงานเป็นเจ้าของธุรกิจ สามารถวางแผนงาน กำหนดยอดขาย รายได้ และผลตอบแทนของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ ฝ่ายบริหารเพื่อ ปลูกฝังความเป็นเจ้าของธุรกิจ
 4. กำหนดค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความ ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดต่อทั้งหลักกฎหมาย ศีลธรรม
 5. ปฎิบัติตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ เพื่อลดของเสียในกระบวนการ ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ร่วมกับสถานศึกษาที่ทำความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การเป็นช่างอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
สังคมชุมชน
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแผนงานของบริษัท
 • การดำเนินธุรกิจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม
 • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
 • ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส
 • ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พนักงาน
 • ผู้บริหารมีการประชุมหน้าแถว (morning talk) กับพนักงานทุกเช้าวันจันทร์ หรือเปิดงานวันแรกหลังจากวันหยุดยาว
 • กิจกรรมต่างๆ
 • บริษัท
 • การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการงาน
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
 • จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน
 • เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • การประชุมสามัญประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
 • การร่วมงาน road show
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
ลูกค้า
 • การสื่อสารตามแผนงาน
 • การพบปะลูกค้าในแต่ละสัปดาห์ / เดือน
 • การเข้าพบของลูกค้าในวาระต่างๆ
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
สินค้ามีคุณภาพและจัดส่งตรงตามเวลาในราคาที่เหมาะสม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบ สนองความต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมดำเนินธุรกิจบนหลักความไว้วางใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
คู่ค้า
 • การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกและโทรศัพท์
 • การประชุมร่วมกับคู่ค้าตามแผนงานบริษัท
 • การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • เงื่อนไขการชำระเงินเป็นที่ยอมรับได้
ให้ความสำคัญของ “คู่ค้า” ในฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อสร้างความเชื่อถือ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดย
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 • สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 • มีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม สร้างสรรค์ของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
 
คู่แข่ง การดำเนินงานทางธุรกิจ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
หน่วยงานราชการ
 • การจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการ
 • การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด
สื่อมวลชน
 • กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
 • Company visit
 • การสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

การพิจารณาประเด็นที่สำคัญ

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

จากผลการดำเนินการในด้าน ESG ปี 2557 ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนจากแนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR สู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งนี้จึงได้วางเส้นทางสู่ความยั่งยืนไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ

การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมดังนี้

 • เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 • บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
 • พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

Social Happiness Build สร้างความสุข

เพราะเชื่อว่า เมื่อพนักงานมีความสุข จะมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความจงรักภักดีกับองค์กร จึงได้นำหลักปฏิบัติตามแนวทาง Happy work place มาปรับใช้กับการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัท

 • Happy Body จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย จัดสถานที่ให้พนักงานได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในช่วงเวลาพัก
 • Happy Heart จัดให้มีการเยี่ยมไข้ เยี่ยมครอบครัวพนักงาน และการอวยพรวันเกิดแก่พนักงาน
 • Happy society จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับสังคม
 • Happy Relax จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและเวลาพักอย่างเหมาะสม
 • Happy Brain จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และ ทักษะอยู่เสมอ
 • Happy Soul จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา
 • Happy Money จัดให้มีผลตอบแทนที่ดี เหมาะสม และ เป็นธรรม
 • Happy Family จัดกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมกับครอบครัวได้ หรือ การให้วันลาเพื่อพนักงานได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว

Talent Build สร้างคนเก่ง

สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาตนเอง

สร้าง 3 ระบบการพัฒนาสายอาชีพที่สำคัญ (Career Development Program) เพื่อให้พนักงานสามารถสั่งสมประสพการณ์ในเส้นทางความก้าวหน้า ด้วยโปรแกรมพัฒนาพนักงาน 3 ระดับ ได้แก่

 • DDP > Director Development Program (L8 to L9)
 • MDP > Mini MD Development Program (L5 to L6)
 • SDP > Supervisor Development Program (L3-L4 to L5)

สร้างแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และสร้างคนเก่ง (Talent) เพื่อสืบทอดตำแหน่งงานที่ว่างลง หรือมีการเกษียณอายุ

นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้เริ่มนำหลักการบริหารสมรรถนะ Competency Management มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยนำ Radar Chart มาใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะที่จำเป็นในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน

โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน

Culture Build สร้างวัฒนธรรมที่ดี

ปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานให้คำนึงถึงคุณภาพในทุกกระบวนการ ตามนโยบาย Zero Claim และนโยบายคุณภาพ SNC โดยการรณรงค์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Morning Talk สร้างวัฒนธรรมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก PDCA ผ่านกิจกรรม Action Plan และ Kaizen Suggestion นอกจากนั้น ยังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ให้พนักงานทุกระดับร่วมท่องคำปฏิญาณสม่ำเสมอ รวมถึงติดป้ายรณรงค์ มีการประชุมรายงานความคืบหน้ากิจกรรมทุกเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเพื่อให้ผลการประเมินผลสนับสนุนต่อเป้าหมายองค์กร จึงได้นำ KPI มาใช้ในการประเมินผลพนักงานตาม Balance Scorecard ผลการประเมินที่ได้นั้น จะนำไปใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้าง และจ่ายผลตอบแทนตามผลการทำงาน

การประเมินความพึงพอใจ

บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้มีการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานถึงประธานบริษัท ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ และนำไปวางแผนการปรับปรุงต่อไป ซึ่งในปี 2558 จากผลสำรวจพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลางถึงดี

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจให้พนักงานทราบ

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2558

 • จัดทำนโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติตลอดจนคู่มือความปลอดภัย โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอ และกำหนดให้เรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย

 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยงของพนักงาน

 • การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตช่างอุตสาหกรรม

ทำความร่วมมือพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้นึกศึกษาได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตจากของจริง และเมื่อศึกษาจบแล้ว มีโอกาสได้รับคัดเลือกในการให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านช่างอุตสาหกรรมพร้อมโอกาสในการทำงาน หากจบแล้วไม่จำเป็นต้องทำงานกับบริษัท และไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด

จากการเก็บข้อมูล บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 คนและมีการพิจารณาคัดเลือกกลับมาทำงานแล้วประมาณ 130 คน

โครงการ SNC พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานนักศึกษาทุน โครงการ SNC-พระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เป็นรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

ปัจจุบัน มีพนักงานและนักศึกษาที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สำเร็จการศึกษาแล้ว 54 คน (รวมรุ่นที่ 1- 2 )จากจำนวนนักศึกษาในโครงการจำนวน 4 รุ่น 90 คน

การให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชลต่างๆ มาขอเชิญให้ไปบรรยาย

โครงการอบรมครู การผลิตเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงานวิชาการให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ครูนำความรู้จากประสบการณ์จริงจากวิทยากรไปใช้ในการสอนนักศึกษาได้

โครงการพัฒนาอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม บริษัทฯได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ในการร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยว ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ และอยากให้ทุกคนมีรายได้และมีงานทำหลังพ้นโทษ พึ่งพาตนเองได้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตัวแทนพนักงานในกลุ่มบริษัท SNC GROUP เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์มายอง OTOP ระยองโดยนำกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมเกมส์เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่

มอบทุนการศึกษาแด่บุตรพนักงานประจำปี 2558 ตัวแทนผู้บริหารบริษัทในเครือ SNC GROUP Rayong ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานจำนวน 113 ทุนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ และต่างจังหวัด

เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษากระบวนการผลิต ตัวแทนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ซึ่งมีคณะอาจารย์ และนักเรียนจำนวน 120 คน

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำภาคอุตสาหกรรม การลดใช้สารทำความเย็น R22 ตามสนธิสัญญามอนทรีออล (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) ทีม R&D จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นชนิด R32 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

คอยล์ร้อนแบบอลูมิเยียม ประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้สารทำความเย็นลดลง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
 • ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่อง มาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
การใช้ทรัพยากร

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

แนวทางปฏิบัติ

 1. พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการและป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
 2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
โครงการประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ตามภาพโครงการด้านล่าง เป็นตัวอย่างโครงการที่มีการนำมาใช้ในหลายๆโรงงาน

การจัดการมลพิษและของเสียจากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยว่าจ้างผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตมาจัดเก็บและไปกำจัดอย่างถูกต้อง

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

กิจกรรมพัฒนาแนวปะการัง พนักงานในกลุ่มบริษัท SNC GROUP ร่วมอนุรักษ์แนวปะการังโดยร่วมปลูกปะการังจำนวน 8 แปลงซึ่งมีการติดตามผลการเจริญเติบโตเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางทะเลฝั่งตะวันออกให้กลับมาสมบูรณ์มากขึ้น