ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/02/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,763
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 60.44
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/02/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,792
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.44
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
2. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 12,370,000 4.30
3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 12,060,522 4.19
4. น.ส.สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 6,945,400 2.41
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,610,200 1.60
6. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
7. นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ 3,000,000 1.04
8. นายสกล งามเลิศชัย 2,450,700 0.85
9. นายวินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.69
10. น.ส.อรอุบล ชมเดช 2,000,000 0.69
11. นายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข 1,900,000 0.66
12. นายสมหมาย อภิวันทน์คุณากร 1,800,000 0.63
13. MR.KENJI KODAMA 1,768,511 0.61
14. นางอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 1,698,300 0.59
15. นางจินตนา กิตติภูมิชัย 1,653,900 0.57
16. นายอภิชญา บุรานนท์ 1,601,000 0.56