ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

ปี :


วัน/เดือน/ปี| ข่าว  
03 ส.ค. 2560| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2560| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
03 ส.ค. 2560| แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03 ส.ค. 2560| สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
23 มิ.ย. 2560| การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 2/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 พ.ค. 2560| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2560| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09 พ.ค. 2560| สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
28 เม.ย. 2560| ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
30 มี.ค. 2560| มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560
15 มี.ค. 2560| บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2560
01 มี.ค. 2560| การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2560
07 ก.พ. 2560| งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
07 ก.พ. 2560| พิจารณาจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 23/2560
07 ก.พ. 2560| ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
07 ก.พ. 2560| สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
03 ก.พ. 2560| บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ "บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด"
26 ม.ค. 2560| SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560| แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ "บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด" (แก้ไข)
18 ม.ค. 2560| แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ "บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด"